Obchodní podmínky

 

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky naší společnosti TOPADROIT a.s., se sídlem Přemyslovců 1014/45, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 060 48 251, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u  Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10930 (dále jen „prodávající“, „my“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen „e-shop“) na internetové adrese www.venira.cz (dále jen „webová stránka“). Náš e-shop nabízí hlavně doplňky stravy a kosmetiku.
 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 3. Kromě těchto podmínek se také v našem vztahu řídíme českými zákony, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
 4. Spotřebitelem podle těchto podmínek je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Kupujícím, který není spotřebitel, je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 5. Tyto podmínky jsou v českém jazyce a v českém jazyce se uzavírá i kupní smlouva mezi námi. Pokud vztah založený kupní smlouvou (včetně těchto podmínek) obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak je sjednáno, že takový vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 6. Prosím, seznamte se také se zásadami zpracování osobních údajů dostupných v záložce Zásady zpracování osobních údajů.
 7. Máte-li jakýkoliv problém nebo dotaz, napište nám e-mail na info@venira.cz nebo zavolejte na +420 770 118 595. Jsme tu pro vás a rádi vám s čímkoliv pomůžeme.

 

 

II Uživatelský účet

 1. Z vašeho uživatelského účtu můžete provést objednávku, uživatelský účet však pro vytvoření objednávky není nezbytný – objednávku můžete vytvořit i bez registrace. 
 2. Při registraci, ale i při objednávce zboží, nezapomeňte na to, že jste povinni uvádět správně a pravdivě všechny údaje a při jakékoliv jejich změně je musíte aktualizovat. Údaje, které uvedete při objednávání, nebo v uživatelském účtu, považujeme za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem – prosíme o zachování mlčenlivosti ohledně informací nezbytných k přístupu do vašeho uživatelského účtu. Neneseme odpovědnost za jakékoliv zneužití uživatelského účtu třetími stranami.
 4. Uživatelský účet je pouze váš a nejste oprávněni umožnit jeho použití třetím osobám.
 5. V případě, že zjistíte, že mohlo dojít k odcizení informací potřebných pro přístup do vašeho uživatelského účtu nebo k jeho zneužití, bezodkladně nás o tom informujte, my pak po dohodě s vámi můžeme uživatelský účet zablokovat.
 6. Vezměte, prosím, na vědomí, že váš uživatelský účet můžeme zrušit, zejména pokud jej delší dobu nepoužíváte (min. 12 měsíců) nebo pokud porušíte své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto podmínek. Často se to ale nestává a před smazáním účtu vám dáme předem vědět.
 7. Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Obvykle se ale snažíme takovou údržbu provádět mimo standardní denní dobu a po předchozím upozornění.

 

 

III. Koupě zboží

 

 Informace o zboží

 1. Náš e-shop obsahuje všechny potřebné informace o zboží. I přesto s vámi můžeme uzavřít kupní smlouvu za podmínek, které si individuálně sjednáme. 
 2. V případě uvedení takové ceny, při níž je zjevné, že se jedná o chybu v psaní anebo číslech, není tato cena závazná a smlouva není uzavřena.
 3. Veškerá prezentace zboží na e-shopu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 4. Slevové kupóny, bonusy a dárky po nás nelze vymáhat. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR. Vyhrazujeme si právo je odejmout, současně vás o tom však budeme informovat.

 

Jak probíhá objednávka?

 1. Naše zboží si můžete pořídit na e-shopu prostřednictvím formuláře, který obsahuje zejména informace o zboží, ceně, způsobu úhradu ceny a údaje o požadovaném způsobu dodání zboží a o nákladech s tím spojených. Na základě těchto informací vytvoříte objednávku (dále jen „Objednávka“).
 2. Objednávku můžete provést jak prostřednictvím svého zákaznického účtu po předchozí registraci na e-shopu, tak vyplněním objednávkového formuláře bez registrace účtu
 3. Před zasláním Objednávky vám umožníme ve webovém rozhraní zkontrolovat a měnit údaje. Údaje, které v rámci objednávání zadáte, považujeme za aktuální a pravdivé. Vyhrazujeme si právo ověřit telefonicky údaje uvedené v Objednávce.
 4. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Objednat a zaplatit“.
 5. Pokud jste kupující, který není spotřebitelem, podléhá dodatečná změna uzavřené kupní smlouvy, kterou odsouhlasíme, administrativnímu poplatku ve výši 400 Kč nebo 16 EUR.
 6. Poté, co obdržíme Objednávku, vám potvrdíme její přijetí prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu uvedenou v Objednávce. Spolu s tímto potvrzením vám zašleme i tyto podmínky na trvalém nosiči dat.
 7. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení naší e-mailové zprávy o přijetí Objednávky. Pokud bude charakter objednávky neobvyklý (např. vysoká cena či vysoké množství), máme právo vás kontaktovat s žádostí o dodatečné potvrzení Objednávky. V takovém případě bude kupní smlouva uzavřena, až obdržíme potvrzení této Objednávky.
 8. Náklady na používání komunikačních prostředků vzniklé v souvislosti s jednáním o uzavření kupní smlouvy si hradíte sami, tyto náklady se nijak neliší od základní sazby.
 9. Pro případ, že by došlo k zjevně technické chybě na naší straně při uvedení ceny zboží na e-shopu nebo v průběhu Objednávky, nejsme povinni vám takové zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu dodat. O chybě vás bez zbytečného odkladu samozřejmě informujeme a zašleme vám e-mailem změněnou nabídku. Ta se považuje za nový návrh kupní smlouvy, ta je v takovém případě uzavřena až vaším potvrzením, že s novou cenou souhlasíte.

 

Co nastane po objednávce?

 1. Zboží dodáváme prostřednictvím dopravce jako balík (zásilka) na adresu uvedenou v Objednávce a účtujeme si dopravné podle cen uvedených na webové stránce u jednotlivých typů dopravy. Osobní odběr není možný. 
 2. Zboží odesíláme co nejdříve. V případě, že si dodávka výjimečně žádá delší období, o termínu dodání vás bezodkladně informujeme. Pokud jste spotřebitel, platí, že nedohodneme-li se jinak, zboží vám dodáme vždy do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy. V opačném případě můžete od kupní smlouvy odstoupit a my vám vrátíme uhrazenou cenu včetně zaplacených nákladů na dopravu, pokud jste je platili.
 3. Vyhrazujeme si právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že objednané zboží nebude na skladu a ani nebude naskladněno do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy. Tato dodací lhůta se netýká zboží, u kterého je na této webové stránce výslovně uvedena delší dodací doba.
 4. Objednané zboží máte povinnost převzít. Pokud ho nepřevezmete do 21 dnů ode dne sjednaného v kupní smlouvě, případně ve lhůtě k odběru, ke kterému jste byli písemně vyzváni e-mailem nebo SMS, můžeme odstoupit od smlouvy a objednané zboží prodat jiné osobě. V takovém případě vám jako spotřebiteli vrátíme částku, kterou jste nám za zboží zaplatili, vezměte však na vědomí, že náklady spojené se zasláním a balením zboží ve výši uvedené na webové stránce hradíte vy sami, s čímž přijetím těchto obchodních podmínek souhlasíte. O povinnosti uhradit tuto částku vás budeme informovat na e-mail uvedený v Objednávce.
 5. V případě kupujícího, který není spotřebitelem, jsme oprávněni fakturovat takovému kupujícímu za neodebrané zboží smluvní pokutu ve výši přijaté částky zaplacené na kupní cenu a nebyla-li žádná platba složena, tak ve výši 50 % z hodnoty neodebraného zboží uvedené v kupní smlouvě. V případě, že by došlo k následnému odběru neodebraného zboží a my bychom nevyužili práva na odstoupení podle tohoto odstavce, jsme oprávněni požadovat na kupujícím, který není spotřebitelem, smluvní pokutu ve výši 1 % hodnoty tohoto zboží za každý den prodlení přesahující 21 dnů, nejméně však 200 Kč nebo 7 EUR. Smluvní pokuty jsou splatné dnem doručení faktury a lze je započíst oproti jiným obdrženým plněním kupujícího. 
 6. V případě, že je zboží z důvodů na vaší straně nutno doručovat opakovaně či jiným způsobem než uvedeným v objednávce, jste povinni uhradit náklady spojené s opakovaným doručením zboží nebo s jiným způsobem doručení.
 7. Při převzetí zboží doporučujeme pečlivě zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoliv závad toto ihned oznámit přepravci. V případě, že bude obal zboží porušen, nemusíte zásilku od přepravce převzít.  Pokud jste podnikatel, jste povinni zboží zkontrolovat okamžitě při převzetí, jinak nebude na reklamace brán zřetel.
 8. Vlastnické právo ke zboží nabýváte zaplacením celé kupní ceny (včetně nákladů na dodání), nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za náhodnou zkázu, poškození či ztrátu zboží na vás přechází okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy jste byli povinni zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou jste tak neučinili.

 

 

IV. Platební podmínky

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží můžete uhradit způsoby uvedenými zde.
 2. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Zboží bude expedováno po připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 3. Pro každou platbu vám vystavíme po uhrazení ceny daňový doklad – fakturu. Ta bude splňovat požadavky daňových a účetních předpisů. 
 4. Jsme plátcem DPH. Informace o celkové ceně zboží včetně DPH bude uvedena u nabídky zboží. 

 

 

V. Odstoupení od smlouvy

 1. Jako spotřebitel, tedy člověk, který uzavírá kupní smlouvu mimo rámec své podnikatelské nebo obdobné činnosti, máte právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, e-mailu nebo jiného prostředku komunikace na dálku do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud vám zboží pošleme v několika zásilkách, lhůta se počítá až od převzetí poslední zásilky, naopak, pokud vám dodáváme zboží pravidelně, lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se počítá od doručení první dodávky. Tento článek se ale vztahuje pouze na spotřebitele.
 2. Vezměte, prosím, na vědomí, že nemáte právo odstoupit od kupní smlouvy v případě:
 1. kdy bylo zboží upraveno podle vašeho přání nebo pro vaši osobu;
 2. pokud se jedná o zboží, které není možné vrátit z hygienických důvodů nebo z důvodu ochrany zdraví a které jsme vám dodali v zapečetěném obalu a vy jste tento obal rozbalili;
 3. pokud bylo zboží po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím.
 1. Pokud by to u daného zboží bylo možné a rozhodli byste se odstoupit od smlouvy, prosím, využijte formulář, který je přílohou těchto podmínek (formulář naleznete níže, na poslední straně).
 2. Do 14 dnů od vašeho platného odstoupení od smlouvy vám vrátíme částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání, a to stejným způsobem, jakým jsme ji od vás původně přijali. V případě, kdy jste platili zboží na dobírku, vrátíme vám částku na bankovní účet, který nám sdělíte. Nejpozději ve stejné lhůtě jste povinni nám zakoupené zboží zaslat nebo předat na adresu TOPADROIT a.s., se sídlem Přemyslovců 1014/45, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava. Platbu tak můžeme podržet až do chvíle, než nám dojde vrácené zboží zpět anebo do doby, než nám prokážete, že jste zboží odeslali (třeba potvrzením od dopravce). Zboží musíte vrátit kompletní, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Máme právo ve výše uvedené lhůtě posoudit, zda je vracené zboží nepoškozené, neporušené a nepoužité a zda jste nezpůsobil jiným nakládáním, než je nutné s ohledem na povahu a vlastnosti zboží, snížení hodnoty tohoto zboží.
 3. Vezměte, prosím, na vědomí, že náklady za vrácení zboží zpět k nám nesete vy. 
 4. Zboží (mimo výše uvedené výjimky) si můžete vyzkoušet, ale pouze tak, abyste se seznámili s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností. Zkrátka tak, jako byste si ho prohlíželi v kamenném obchodě. Pokud zboží budete zkoušet nebo využívat více a nakládáním s ním snížíte jeho hodnotu, můžeme vám vrátit částku sníženou o náklady na uvedení zboží do původního stavu tak, abychom ho mohli prodat dalším zákazníkům.
 5. Pokud jsme vám spolu se zbožím zaslali i nějaké bezplatné plnění – dárek, jste povinni v případě odstoupení od kupní smlouvy vrátit i toto bezplatné plnění.

 

 

VI. Práva z vadného plnění pro spotřebitele

 1. Odpovídáme vám za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména odpovídáme za to, že zboží:
 1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti a jiným ujednaným vlastnostem;
 2. je vhodné k účelu, pro který ho požadujete a s nímž jsme souhlasili;
 3. je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k užívání nebo používání, pokud je ke zboží potřeba.
 1. Dále odpovídáme za to, že vedle ujednaných vlastností:
 1. je zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, pokud takové technické normy nejsou;
 2. zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně živnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;
 3. je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k používání a jiných pokynů k použití, které můžete rozumně očekávat;
 4. zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které jsme vám poskytli před uzavřením kupní smlouvy.

Za uvedené poslední čtyři body neodpovídáme v případě, že jsme vás před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornili, že se některá vlastnost zboží liší a vy jste s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasili.

 1. Odpovídáme za to, že k objednanému zboží je přiložen daňový doklad.
 2. Povinnosti z vadného plnění máme nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce
 3. Svá práva z vadného plnění můžete uplatnit do dvou let od převzetí zboží. To neplatí u zboží, na kterém je vyznačena minimální doba trvanlivosti, po kterou si zboží zachová své vlastnosti a funkce, a u kterého lze vytknout vadu maximálně do takto vyznačené doby. Má se za to, že pokud se vada projeví v průběhu jednoho roku od převzetí, zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje.
 4. Pokud jste vadu vytkli oprávněně, dvouletá doba na uplatnění páv z vadného plnění neběží po dobu, kdy jste nemohli věc používat. Třeba proto, že jsme ji měli u sebe my v rámci reklamačního řízení.
 5. Práva z vadného plnění nemáte v případě, že jste vadu sami způsobili. Vadou zboží není běžné opotřebení z obvyklého používání.
 6. U použitého zboží není vadou opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání. Pokud si od nás kupujete použitou věc, můžete u nás uplatnit práva z vadného plnění pouze do jednoho roku od převzetí takového zboží. Právo z vadného plnění vám nenáleží, pokud jste před převzetím zboží věděli, že zboží má vadu, anebo pokud jste vadu sami způsobili. 
 7. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.  Zárukou za jakost se vám zavazujeme, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li jste nám vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůžete vadné zboží užívat. 

 

Uplatnění reklamace

 1. Reklamaci, prosíme, uplatněte na e-mail: info@venira.cz nebo nám ji pošlete dopisem na adresu sídla TOPADROIT a.s., Přemyslovců 1014/45, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava. Zboží nám, prosím, neposílejte na dobírku, nebudeme na něj brát zřetel.
 2. Zboží, které podle vašeho názoru obsahuje vadu, zašlete nebo přineste spolu s reklamačním formulářem na výše uvedenou adresu sídla. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, musí být čisté a kompletní.
 3. Pokud chcete uplatnit reklamaci, prosím, uveďte nám:
 1. vaše kontaktní údaje;
 2. popis vady zboží (dodali jsme jiné zboží anebo je porušeno balení);
 3. vámi požadovaný způsob vyřízení reklamace (požaduji nové zboží);
 4. prokázání nákupu zboží (nejlépe přiložením dokladu o koupi).
 1. Pokud má zboží vadu, můžete požadovat její odstranění. Podlé své volby můžete požadovat:
 1. dodání nové věci bez vady; nebo
 2. opravu věci;

ledaže je pro nás vámi zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. V takovém případě můžeme odmítnout vadu odstranit, a to zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

 1. V těchto případech můžete požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy:
 1. pokud jsme odmítli vadu odstranit nebo jsme ji neodstranili v přiměřené době po jejím vytknutí tak, abychom vám tím nezpůsobili značné obtíže;
 2. když se vada projeví opakovaně, což znamená třikrát a více;
 3. pokud je vada podstatným porušením smlouvy;
 4. když je z našeho prohlášení nebo okolností zjevné, že vadu neodstraníme v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro vás.
 1. Změna volby bez našeho souhlasu je možná jen tehdy, žádali-li jste opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
 2. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy můžete požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
 3. Odstoupit od smlouvy ale nemůžete, pokud není vada zboží významná.
 4. Pokud prokážeme, že jste před převzetím o vadě zboží věděli nebo ji sami způsobili, nejsme povinni vašemu nároku vyhovět.
 5. Vezměte, prosím, také na vědomí, že nemůžete reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.
 6. Práva z vad můžete vytknout přímo nám. Pokud je ale k opravě určený námi nebo výrobcem někdo jiný, kdo je k dispozici v našem okolí nebo v místě, které je vám bližší, vytkněte, prosím, vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.
 7. Dokud nesplníme povinnosti z vadného plnění, nemusíte nám platit dosud neuhrazenou kupní cenu nebo její část.

 

Vyřízení reklamace

 1. Při uplatnění reklamace obdržíte prostřednictvím elektronické pošty písemné potvrzení (reklamační protokol) sloužící jako doklad při vypořádání reklamace. V reklamačním protokolu jsou uvedeny následující informace: kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace požadujete. 
 2. Reklamaci, včetně odstranění vady, vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s vámi písemně nedohodneme na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty můžete odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.
 3. Po vyřízení reklamace vám vydáme elektronické potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné potvrzení zamítnutí reklamace.
 4. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy jste si byli povinni zboží vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se naše odpovědnost jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.
 5. Vystupujete-li ve vztahu k nám jako spotřebitel, máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, tyto náklady jsou chápány jako nejnižší možné. O proplacení těchto nákladů musíte požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění, jinak vám je soud nemusí přiznat.
 6. Před prvním použitím některého zboží jste povinni prostudovat návod k použití, pokud vám ho zašleme elektronicky nebo spolu se zbožím a následně se informacemi z něj řídit. V opačném případě se totiž vystavujete nebezpečí, že svým nesprávným užíváním zboží poškodíte a nebudete moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu.

 

 

VII. Práva z vadného plnění pro kupujícího, který není spotřebitelem

 1. Odpovídáme vám za vadu, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Vaše právo z vadného plnění založí i později vzniklá vada, kterou jsme způsobili porušením své povinnosti.
 2. Pokud je plnění vadné podstatným porušením smlouvy, máte právo na:
 1. odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
 2. bezplatné odstranění vady opravou;
 3. přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
 4. vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.
 1. Při uplatnění reklamace jste povinni nám sdělit, jaké právo jste si zvolili. Změna volby bez našeho souhlasu je možná jen tehdy, žádali-li jste opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolíte-li si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, máte práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy. 
 2. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy můžete požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
 3. Nezvolíte-li si své právo včas, máte práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 4. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, máte právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 5. Dokud neuplatníte právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupíte od smlouvy, můžeme vám dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady můžeme odstranit podle vlastní volby opravou věci nebo dodáním nové věci a tato volba vám nesmí způsobit nepřiměřené náklady.
 6. Neodstraníme-li vadu věci včas nebo vadu věci odmítneme odstranit, můžete požadovat slevu z kupní ceny, anebo můžete od smlouvy odstoupit. Vezměte ale na vědomí, že provedenou volbu nemůžete změnit bez našeho souhlasu.
 7. Nemůžete také odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůžete-li věc vrátit v tom stavu, v jakém jste ji obdrželi. To však neplatí v následujících případech:
 1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
 2. pokud jste použili věc ještě před objevením vady;
 3. pokud jste svým jednáním nebo opomenutím nezpůsobili nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu;
 4. pokud jste prodali věc ještě před objevením vady, spotřebovali jste ji, anebo jste pozměnili věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátíte nám, co ještě vrátit můžete, a dáte nám náhradu do výše, v níž jste měli z použití věci prospěch.
 1. Pokud jste nám neoznámili vadu věci včas, pozbýváte právo odstoupit od smlouvy.
 2. Práva z vadného plnění můžete uplatit u nás na adrese našeho sídla.
 3. Záruku za jakost vám neposkytujeme, leda bychom si tak výslovně mezi sebou sjednali. V takovém případě by se naše odpovědnost řídila občanským zákoníkem.
 4. Nemáte právo na náhradu nákladů souvisejících s uplatněním reklamace.

 

 

VIII. Mimosoudní řešení sporů

 1. Vyřizování vašich stížností zajišťujeme prostřednictvím kontaktní e-mailové adresy. Informaci o vyřízení vaší stížnosti vám zašleme na vaši e-mailovou adresu.
 2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.adr.coi.cz. Řešení se zahájí jen na váš návrh, a to v případě, kdyby se nepodařilo vyřešit spor přímo s námi. Návrh můžete podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás uplatnili své právo poprvé.
 3. Při řešení sporů z kupní smlouvy je možné využít online platformu nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

 

IX. Další vzájemná práva a povinnosti

 1. K prodeji zboží jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Veškerou písemnou korespondenci si můžeme doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

 

 

X. Závěrečná ujednání

 1. Nejsme jako prodávající ve vztahu k vám vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.
 2. Je-li některé ustanovení těchto podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 3. Všechna práva k našim webovým stránkám, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží nám jako prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webovou stránku nebo její část bez našeho souhlasu. 
 4. Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do e-shopu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání e-shopu nesmíte používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmíte ani vykonávat žádnou činnost, která by mohla nám či třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící e-shop a užívat e-shop nebo jeho části či software vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením nebo účelem.
 5. Znění obchodních podmínek můžeme jako měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 
 6. Potvrzení o uzavření kupní smlouvy vám zašleme e-mailem. Samotnou kupní smlouvu včetně těchto podmínek archivujeme v elektronické podobě a není veřejně přístupná. Pokud ji potřebujete, napište nám a my vám ji rádi zašleme.
 7. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.
 8. Kdykoliv nás v případě dotazů k těmto obchodním podmínkám můžete kontaktovat na info@venira.cz.

 

V Praze, dne 1. 1. 2023

Znění obchodních podmínek platných od 1. 1. 2023.

 

 

 

Odstoupení od Smlouvy do 14 dnů

Adresát:

TOPADROIT a.s., se sídlem Přemyslovců 1014/35, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

e-mail: info@venira.cz

 

Oznamuji/oznamujeme, že tímto odstupuji/odstupujeme od smlouvy o koupi tohoto zboží / poskytnutí těchto služeb:

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

 

Datum objednání / datum obdržení:   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

 

Spotřebitel/spotřebitelé:

Jméno a příjmení:   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

Adresa:  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

 

 

Datum: _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

 

 

 

       Podpis spotřebitele/spotřebitelů

 

 

 

 

Obchodní podmínky - znění platné do 31. 12. 2022

 

 

Zpět do obchodu